Voorgenomen veranderingen WBSO 2022

Tijdens Prinsjesdag is er traditioneel bekend gemaakt welke wijzigingen de overheid wil doorvoeren ten aanzien van de WBSO; in dit geval voor 2022. Het kabinet geeft aan dat de maatschappij gebaat is bij onderzoek en ontwikkeling en stimuleert daarom via de WBSO al ruim 25 jaar lang Nederlandse bedrijven. Dit wordt ook in 2022 voortgezet met het doel zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren aan speur en ontwikkelingswerk te doen.

Vorig jaar werden de percentages in verband met de COVID-19 crisis verhoogd als onderdeel van een pakket aan crisismaatregelen. Nu economisch herstel is ingezet ziet de overheid geen aanleiding om deze te verlengen en wil daarom de percentages verlagen naar 32% (eerste schijf) en 40% (eerste schijf starters. De grens van de eerste schijf alsmede het tarief van de tweede schijf blijven hetzelfde.

Naast bovengenoemde tariefwijziging wil de overheid de systematiek van aanvragen en verrekenen vereenvoudigen door het mogelijk te maken aanvragen in te dienen die betrekking op een periode die (deels) al aangevraagd is in een eerdere S&O verklaring. Dat betekent dat op ieder moment een nieuwe aanvraag kan worden ingediend waardoor bedrijven direct in kunnen spelen op een nieuw idee voor een S&O project.

Tot slot zal een aanvraag altijd betrekking hebben op de rest van het kalenderjaar. Achterliggende gedacht is dat bedrijven zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zijn hun WBSO-voordeel wensen te verrekenen.

WBSO

De WBSO subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten en kosten en uitgaven in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Het totale beschikbare budget is € 1.336 miljoen. De voordeelpercentages zien er als volgt uit:

  • Tarief eerste schijf – 32% (2021: 40%);
  • Tarief eerste schijf starters – 40% (2021: 50%);
  • Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten (ongewijzigd);
  • Tarief tweede schijf – 16% (ongewijzigd).

De zelfstandigenaftrek geldt voor zelfstandigen die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken. Startende zelfstandigen hebben zelfs nog recht op een extra aftrek. De bedragen hiervoor worden in december bekend gemaakt.

Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen welke in zijn geheel via de loonheffing kan worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven

Naast loonkosten kunnen ook de te maken kosten en uitgaven die direct aan de S&O-projecten zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking komen. M.b.t. de kosten en uitgaven, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. Als u kosten en uitgaven opvoert dan geldt hierbij hetzelfde percentage als bij de loonkosten.

Aanvragen

Het hele jaar door kan een aanvraag worden ingediend. Een aanvraagperiode begint altijd de eerste van de maand en in de maand daar voorafgaand (uiterlijk de laatste dag) moet de aanvraag worden ingediend. Een uitzondering daarop vormt de aanvraag die 1 januari start, die zal uiterlijk 20 december 2021 moeten worden ingediend.

Wilt u beginnen met een R&D project? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2022 formeel onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Belastingplan 2022 door de Tweede Kamer.