VIA 2016 regeling gepubliceerd en per 1 juli opengesteld!

Vorige maand hebben we u al op de hoogte gebracht van de aanstaande verlenging van de VIA. Vandaag is de nieuwe VIA regeling formeel opengesteld! Zoals aangekondigd is de regeling op een aantal punten gewijzigd, de subsidiabele kosten zijn uitgebreid. Nieuw is onder andere dat de loonkosten van eigen medewerkers, die meewerken aan het project, onder de subsidiabele kosten kunnen vallen.

Subsidie voor ontwikkeling, projecten met CO2 reductie extra interessant
De VIA 2016 stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf gevestigd in Noord-Nederland. Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit die ziet op de (experimentele) ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Binnen de VIA 2016 is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Een speerpunt in de regeling. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb’ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage. Het project moet een bijdrage leveren aan één van onderstaande maatschappelijke uitdagingen (RIS3 / NIA):

  • Zekere, schone en efficiënte energie;
  • Schone, veilige watervoorziening;
  • Gezondheid, demografie en welzijn;
  • Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Subsidiabele kosten
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking:

  1. Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie / deskundige;
  2. Materialen en kosten die onderdeel zijn van een prototype;
  3. Loonkosten van werknemers of bijdrage eigen uren onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
  4. Kosten van octrooien;
  5. Huurkosten apparatuur;
  6. Reis- en verblijfkosten binnen Nederland.

De punten 3 t/m 5 zijn nieuw ten opzichte van de oude regeling. Indien er geen sprake is van een dienstverband (bijv. een zelfstandige) dan is er sprake van een zogenaamde bijdrage in natura. Hiervoor geldt in de regeling een vast uurtarief van € 39,-. Het subsidiebedrag over eigen arbeid (natura) mag niet hoger zijn dan de subsidiabele kosten excl. eigen arbeid.

Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 december 2016, mits voldoende budget.

Subsidie
Het subsidiepercentage bedraagt 35% bij individuele aanvragen en 50% bij samenwerkingsverbanden. De maximale subsidie bedraagt € 100.000,- bij zowel individuele aanvragen als samenwerkingsverbanden met CO2 reductie. Zonder CO2 reductie respectievelijk € 50.000,- en € 75.000,-. De projectduur is maximaal 18 maanden.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.