In 2022 wederom subsidiemogelijkheden voor economische versnelling in Noordoost Fryslân!

De Regiodeal Noordoost Fryslân is een initiatief van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân en zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Vanuit deze Regiodeal is de subsidieregeling Versnellingsagenda opgesteld waarin projecten die de economie stimuleren, subsidie kunnen ontvangen.

Subsidiabele activiteiten
De regeling is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing die vervolgens weer zijn onverdeeld in zeven businesscases. Subsidie is mogelijk voor activiteiten of projecten die voldoende bijdragen aan de doelen en beoogde resultaten van één van de beschreven businesscases:

 1. Arbeidsmobiliteit
 2. Wendbaar vakmanschap
 3. Bouwen aan de bouw
 4. Bouwen aan metaal
 5. Lerend ondernemersnetwerk
 6. Economisch en ecologisch gebruik van landbouwareaal
 7. Regiomarketing en destinatiebranding

Voorbeelden van reeds goedgekeurde projecten zijn:

 • Het ontwikkelen een nieuw verdienmodel, waarmee de vlasteelt alle partners in de lokale keten winst oplevert, van telers tot loonwerkers en producenten;
 • Haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van een prototype eco-maaier;
 • De ontwikkeling van een tool om docenten te ondersteunen in de digitale ontwikkeling en online middelen effectief in te zetten in klaslokalen;
 • Realisatie plek waar studenten en ondernemers samen werken aan het vergroten van de regio als toeristische bestemming;
 • Opzetten leernetwerk over toekomst bestendige landbouw: zien, ervaren, experimenteren en implementeren van kennis over natuurinclusieve landbouw.

Subsidie
Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. Het subsidiepercentage is maximaal 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt onderscheid tussen drie categorieën: subsidies tot en met € 5.000, subsidies vanaf € 5.001 tot € 25.000 en aanvragen boven de € 25.000.  Subsidies tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies boven € 25.000 wordt de regeling 3 keer per jaar gedurende 6 weken opengesteld. De opstellingsdata in 2022 zijn als volgt:

 • Van 17 januari tot en met 28 februari;
 • Van 18 april tot en met 31 mei;
 • Van 20 september tot en met 31 oktober.

Voorwaarden
Een project moeten binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn gestart en uiterlijk na 3 jaar zijn afgerond;

 • Eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project;
 • Binnen 13 weken na afloop van het project moet een inhoudelijk en financieel verslag aangeleverd worden.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van uw activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie of andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.