Vanaf 1 september 2023 subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU)

Gepubliceerd op 30 mei 2023

Vanaf 1 september 2023 subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU)

De regeling bestond al enige tijd voor sectorfondsen, maar komt nu vanwege het succes ook beschikbaar voor bedrijven! Met de “Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden” (MDIEU) kunnen bedrijven vanaf 1 september t/m 30 november 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun organisatie vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld.

De subsidie kent vier thema’s, activiteiten die bijdragen aan deze thema’s komen voor subsidie in aanmerking:

  1. Gezond, veilig en vitaal werken
  2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  4. Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

De kosten van onderstaande activiteiten zijn subsidiabel:

  • Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt;
  • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  • Het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  • Een kortdurende training of workshop voor groepen: dit is een training of workshop van enkele uren tot enkele dagen;
  • Inhoudelijke monitoring en evaluatie.

De subsidie bedraagt voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 50% en voor activiteiten gericht op eerder stoppen met werken 25% van de subsidiabele kosten. Voor de bedrijfsanalyse wordt een vast bedrag van € 5.000,- aan subsidie verstrekt. De kosten kunnen onder andere bestaan uit loonkosten van eigen medewerkers, externe adviseurs en materiaalkosten. De minimale subsidie van een project heeft een omvang van € 75.000,-.

In 2023 is er in totaal € 7,5 mln. beschikbaar voor aanvragen tot € 300.000,- en € 75 mln. voor aanvragen van € 300.000,- en meer.

Een aanvraag omvat een bedrijfsanalyse en een activiteitenplan. Voor beide is een format beschikbaar welke u met ASBR Subsidium kunt gebruiken bij het aanvraagproces. Op basis van een bedrijfsanalyse wordt een activiteitenplan opgesteld gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de werkenden binnen uw bedrijf. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd om oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken, de regeling voor vervroegd uittreden. Minimaal 25% van de projectkosten moeten gericht zijn op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Omdat het belangrijk is dat werknemers bij het proces rondom duurzame inzetbaarheid worden betrokken, is het verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te betrekken bij het opstellen van uw activiteitenplan. Dit kan een vakbond zijn, de OR of bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging. Het zal per bedrijf verschillen hoe de werknemers betrokken kunnen worden. Uit het activiteitenplan moet blijken hoe de betrokkenheid is georganiseerd.

Het project moet starten tussen het moment dat de aanvraag is ingediend en drie maanden nadat de beschikking is afgegeven en mag lopen t/m 31 december 2025.