Valorisatie 2023 binnenkort open voor innovatieprojecten

Gepubliceerd op 22 mei 2023

Valorisatie 2023 binnenkort open voor innovatieprojecten

Europa moet slimmer, groener, socialer en inclusiever worden waarbij elke regio zijn steentje bij moet dragen. Op basis van deze speerpunten zet Noord-Nederland in op het versterken van het ondernemers- en innovatieklimaat. De Tender Valorisatie is een subsidieregeling die daarop inzet door innovatieprojecten te stimuleren die aansluiten bij de Regionale Innovatie Strategie (RIS) 3. Dit jaar, 2023, zal de regeling wederom opengaan met nog meer focus op grotere (samenwerkings)projecten. Exacte openingsdata en voorwaarden zijn nog niet bekend, maar de verwachting is wel dat vóór en ná de zomer de regeling in een tweetal tranches opengaat.

Subsidiabele activiteiten
De inzet van de regeling is om door middel van het bouwen, testen (en demonstreren) van een vernieuwd prototype product of dienst of procedé:

  • De kansen van de vier transities te benutten om tot innovatie te komen (van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van zorg naar duurzame gezondheid en van analoog naar digitaal);
  • Bij te dragen aan unieke regionale economische sterktes;
  • Gebruik te maken van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs en/of kennisinstellingen (bij voorkeur in samenwerking);
  • Een probleem op te lossen (waar mogelijk samen met een regionale probleemeigenaar);
  • Bij te dragen aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van je bedrijf.

Subsidiabele kosten
Loon-, afschrijvings- en aanschafkosten zijn binnen deze regeling subsidiabel. Dat geldt ook voor de inhuur van externe expertise en kosten voor communicatie. Voor de berekening van deze kosten kan gekozen worden uit verschillende methodieken, afhankelijk van welke het beste past bij de situatie.

Voorwaarden
De regeling is in eerste instantie bedoeld voor het MKB in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, maar andere partijen (grootbedrijf of bedrijven buiten Noord-Nederland) worden niet op voorhand uitgesloten. Wel is het van belang dat de effecten van een project ten goede komen aan Noord-Nederland.

Er kan aangevraagd worden voor:

  • Kleine projecten waarbij samenwerking niet verplicht is.
  • Grote projecten waarbij samenwerking wel verplicht is.

Het basis subsidiepercentage is 25% bij project uitgevoerd door een individueel bedrijf. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband komt daar 10% bovenop en wanneer er samengewerkt wordt met een kennisinstelling zorgt dat ook voor 10% extra subsidiepercentage. Maximale subsidie is dus 45%.

Opening
Het openstellingsbesluit is nog niet definitief, maar vooralsnog gelden de volgende uitgangspunten:

  • Klein (€ 100.000 tot € 350.000 subsidie): open vanaf 3 juli 2023, sluiting 28 september 2023.
  • Middelgroot (€ 350.000 tot € 800.000 subsidie): open vanaf 9 oktober 2023, sluiting 29 februari 2024.

Voor kleine projecten is totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar middels een tender procedure: alleen de beste projecten ontvangen subsidie.

Voor middelgrote projecten is totaal 16,5 miljoen beschikbaar middels een call procedure: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wel moet worden voldaan aan een minimum aantal punten op basis van beoordelingscriteria.

In de openstellingsprocedure moet ook een projectvoorstel worden ingediend waar het SNN feedback opgeeft. Deze stap is verplicht. De behandeltermijn daarvan is ongeveer 3 weken.

MIT R&D Samenwerkingsprojecten
Binnen de nieuwe Valorisatie 2023 regeling is het niet mogelijk een aanvraag voor Klein in te dienen  wanneer de samenwerking enkel uit MKB ondernemingen bestaat. Dan moet men gaan voor MIT R&D Samenwerkingsprojecten die nog tot 12 september open staat. Voor meer informatie, klik hier.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.