Subsidiemogelijkheden voor innovatie, detachering en kennisontwikkeling in Noord-Nederland!

Met ingang van 11 juni aanstaande is het mogelijk aanvragen in te dienen voor onder andere de ontwikkeling van een product, procedé of dienst, extern advies (denk aan organisatie-innovatie) en detachering. Er gaan zeer interessante mogelijkheden ontstaan in het kader van de nieuwe VIA 2019 PLUS en de KEI 2019. De regelingen zijn nog niet officieel gepubliceerd maar de verwachting is dat ze in lijn blijven met de eerdere regelingen. Wij brengen daarom graag deze twee regelingen onder uw aandacht.

VIA 2019 PLUS
Binnen deze regeling, welke in de basis gericht is op technische ontwikkelingsprojecten en organisatie innovatie projecten, komt voor de ontwikkeling van software een apart onderdeel. Doel hiervan is de subsidiemogelijkheden voor softwareontwikkeling te verruimen en duidelijker te maken. Subsidiabel zijn zowel de ontwikkeling van een proof of concept, als ook de ontwikkeling van een eerste versie om te testen.

De subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van een product, procedé of dienst blijven gehandhaafd, evenals de mogelijkheden voor externe advisering op het gebied van organisatie-innovatie. Denk bij organisatie innovatie aan een project gericht op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden door het ontwikkelen van organisatie-, samenwerkings- of verdienmodellen. Hierbij is de advisering als ook de implementatie subsidiabel.

De subsidie voor ontwikkelingsprojecten (zowel software als de ontwikkeling van producten, processen of diensten) bedraagt 35% of 50% (ingeval van een samenwerkingsproject) van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,-. De subsidiabele kosten bestaan o.a. uit het inschakelen van een onafhankelijke organisatie / deskundige, materialen en kosten voor het bouwen en testen van een prototype en loonkosten van werknemers.

Voor het onderdeel organisatie-innovatie bedraagt de subsidie 50% van de externe advieskosten met een maximum van € 12.500,-.

KEI 2019
Deze regeling heeft als doel kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het MKB te stimuleren. MKB-ondernemingen worden in staat gesteld nieuwe kennis binnen te halen en kennis uit te wisselen met andere ondernemingen en kennisinstellingen.

De regeling kent drie verschillende onderdelen, te weten:

  • Detachering hooggekwalificeerd personeel;
  • Plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of ander MKB bedrijf;
  • Plaatsen promovendus bij een MKB bedrijf.

Een mogelijke opdracht voor een externe adviseur bestaat uit inzet op het gebied van technologische innovatie, organisatorische innovatie of markt-innovatie (‘business development’). Hierbij zijn de uren van de adviseur op commerciële basis subsidiabel. In het geval van plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of ander MKB bedrijf zijn zelfs het brutoloon en de kosten van de begeleider subsidiabel.

Het subsidiepercentage is, afhankelijk van de subsidiabele activiteit, 40% tot 50% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie bedraagt € 100.000,- per project. De minimale subsidiabele kosten zijn € 10.000,-.

Benieuwd geworden of vragen?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.