Subsidie voor investeringen Groningse biologische landbouwbedrijven

Biologische landbouwbedrijven uit de provincie Groningen met een SKAL certificaat/-registratie, die investeren in innovatie en modernisering, kunnen gebruik maken van een interessante subsidie. Ook gedeeltelijk biologische bedrijven komen in aanmerking. De maatregel wordt 12 november aanstaande opengesteld, het loket sluit op 14 december al weer. Per landbouwbedrijf kan in de openstellingsperiode één aanvraag worden ingediend.

De subsidiabele kosten bestaan uit:

 • De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 100.000,-. De aanvragen worden gerangschikt aan de hand van de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald door middel van de investeringen met de hoogste score.

Voor onderstaande investeringscategorieën is subsidie beschikbaar:

 • Machines voor mechanische onkruidbestrijding / loof behandeling (10 punten)
  Schoffeltuig, frees voor onkruidbestrijding, wiedeg, wiedbed, onkruidbrander, onkruidsnijder, sensor gestuurde onkruidbestrijding, looftrekker, wortelsnijder, installatiekosten of GPS systeem i.v.m. voornoemde investering(en) en installatiekosten.
 • Machine voor grondbewerking (9 punten)
  Machine voor strokenteelt (strokenfrees, strokenploeg), machine voor in- en verwerken van gewasresten/groenbemesters, zaaibedbereider, EKOploeg, machine voor niet-kerende grondbewerking, GPS systeem i.c.m. voornoemde investering(en) en installatiekosten.
 • Zaai- en planttechnieken (8 punten)
  Precisie plantmachine, precisie zaaimachine, doorzaaimachine, GPS systeem i.c.m. voornoemde investering(en) en installatiekosten.
 • Machines voor verwerking (eigen) (kracht)voer (7 punten)
  Machine voor reinigen gewassen (zoals bietenreiniger), machine/installatie om producten mee te bewerken (bijv. malen, pletten of snijden) en installatiekosten.
 • Bemestingstechnieken (6 punten)
  Machine voor toediening rijenbemesting, machine voor toediening granulaat, GPS systeem i.c.m. voornoemde investeringen en installatiekosten.
 • Machines voor rijpaden (8 punten)
  Aanpassingskosten voor tractoren/machines om te kunnen werken met vaste rijpaden, machines voor het aanwenden van dierlijke mest i.c.m. het werken met rijspaden en GPS systeem i.c.m. voornoemde investering.
 • Huisvesting en dierenwelzijn (8 punten)
  Investeringen voor het mogelijk maken van weidegang (zoals een weidepoort afrasteringsmateriaal, drink- en voervoorzieningen en kavelpaden), aanpassingskosten huisvesting zodat wordt voldaan aan de SKAL richtlijnen, zoals vergroten oppervlakte dichte vloer, investeringen ter stimulering van het dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld een graandoseersysteem.
 • Machines voor de teelt van hop (7 punten)
  Machines voor de teelt, het oogsten en verwerken van hop.
 • Machines voor inpakken en verwerken landbouwproducten (8 punten)
  Machines voor het inpakken en/of verwerken van (eigen) landbouwproducten met voorwaarde dat product een landbouwproduct blijft.
 • Machines voor beregening (8 punten)
  Machines voor het (elektrisch) beregenen van gewassen, investeringen in de aanleg van watertoevoer, anders dan oppervlaktewater i.c.m. installatie- en opbouwkosten.

Interesse? Bent u als biologisch landbouwbedrijf benieuwd of uw investeringen in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.