Subsidie mogelijk op investeringen voor innovatie en modernisering landbouwbedrijven en veehouderijen

Landbouwbedrijven, maar ook veehouderijen gevestigd in de provincie Friesland kunnen in de periode van 22 oktober 2018 t/m 15 januari 2019 subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van hun bedrijf. De regeling is voornamelijk gericht op landbouwers, maar ook varkens-, pluimvee- en melkveehouderijen kunnen een aanvraag indienen. Ook bedrijven die biologisch produceren komen in aanmerking.

De subsidie bedraagt maar liefst 40% van de subsidiabele kosten. Per subsidieaanvraag wordt maximaal € 100.000,- verstrekt. Investeringsaanvragen moeten minimaal € 25.000,- aan subsidiabele kosten omvatten.

Investeringen die vallen onder de volgende investeringscategorieën zijn subsidiabel:

 1. Mechanische onkruidbestrijding/loofbewerking (9 punten)
  Bijvoorbeeld een wiedeg, looftrekker of wortelsnijder al dan niet in combinatie met GPS.
 2. Niet- kerende grondbewerking (7 punten)
 3. GBM reducerende maatregelen (8 punten)
 4. Groenbemesters (6 punten)
  Denk aan een schijveneg of klepelmaaier.
 5. Zaaitechnieken (5 punten)
 6. Bodemverdichting (7 punten)
 7. Precisielandbouw (10 punten)
  Voorbeelden zijn gewassensoren, drones of software voor maken taakkaarten al dan niet in combinatie met GPS.
 8. Hybride voertuigen (4 punten)
  Erf- of perceelgebonden werktuigen
 9. Graslandverzorging (7 punten)
  Denk aan doorzaaimachines, weideslepen/eggen of graslandbeluchtingsmachines.
 10. Weidegang (8 punten)
 11. Aanpassing huisvesting veehouderij (6 punten)
  Investeringen/aanpassingen voor minimaal 10% meer ruimte per dier, meer ruimte per box of m2 loopoppervlak voor melkvee, maar ook borstels of schuiven.
 12. Voederwinning (9 punten)
  Investeringen in opslag en/of verwerking (eigen) krachtvoer of bandhark.
 13. Overig veehouderij (6 punten)
  Overdekte uitlopen met een oppervlak van minimaal 20% van het staloppervlak voor pluimvee. Diervriendelijke vloeren voor varkens.
 14. DAW maatregelen( 5 punten)
  Onderwater-, peilgestuurde- of putgestuurde drainage.

Per categorie zijn specifieke voorwaarden geformuleerd. In totaal is er voor deze regeling een budget van € 2.000.000,- beschikbaar. De aanvragen worden gerangschikt o.b.v. de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald o.b.v. de investeringen met de hoogste score.

Interesse? Bent u landbouwbedrijf of veehouder benieuwd of uw kosten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.