NOG STEEDS BUDGET! Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Doelstelling en doelgroep
Steeds meer ouderen vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten. De Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting subsidieregeling is bedoeld om genoemde organisaties een extra stimulering te geven voor het realiseren van deze ontmoetingsruimtes. De regeling is nog open tot 30 november 17:00 uur of zolang er nog budget is. Momenteel is er nog ruim 6,6 mln. Euro beschikbaar, waarbij de maximale subsidie per aanvraag € 175.000 bedraagt.

Aanvragen kunnen o.a. worden ingediend door woningcorporaties en marktpartijen zoals zorginstellingen en sociale ondernemers. Ook niet-commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen gericht op woningbouw, bijvoorbeeld burgerinitiatieven, kunnen aanvragen indienen.

De ontmoetingsruimte is minimaal de eerste 5 jaar na oplevering:

 • gericht op ontmoeting en niet op een ander doel;
 • op open, transparante en niet-discriminerende basis te gebruiken door de bewoners en buurtbewoners;
 • fysiek verbonden aan een geclusterde woonvorm of bevindt zich op maximaal 100 meter daarvandaan;
 • gericht op activiteiten voor de bewoners.

Subsidiabele kosten en Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte. Hieronder vallen onder andere materialen, een architect en de personeelskosten van de bouwers. Niet subsidiabel zijn: inrichtingskosten, exploitatiekosten of de kosten van de grond.

U ontvangt in totaal per aanvraag maximaal:

 • € 100.000 als de ontmoetingsruimte bij 5 tot en met 20 woonruimten hoort;
 • € 150.000 bij 21 tot en met 50 woonruimten;
 • € 175.000 bij meer dan 50 woonruimten.

Voorwaarden aan de ouderenhuisvesting
De ontmoetingsruimte hoort bij ouderenhuisvesting die ook aan voorwaarden moet voldoen. Het gaat om minimaal 5 woningen aan elkaar of bij elkaar in de buurt. Daarmee is het een ‘geclusterde woonvorm’. De huisvesting moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • Minstens 50% van de (beoogde) bewoners moet bij oplevering van de ontmoetingsruimte 55 jaar of ouder zijn.
 • Maximaal 50% van de bewoners heeft bij oplevering van de ontmoetingsruimte een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Minimaal 75% van de huurwoningen wordt bij oplevering verhuurd voor een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand.
 • Minimaal 75% van de nieuwbouw koopwoningen moeten bij verkoop een prijs hebben van maximaal 1,25 x het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Bij de bestaande koopwoningen moet bij minimaal 75% van de woningen de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) maximaal 1,25 x het bedrag van de NHG zijn.

 Let op: op het moment van aanvragen mag u nog niet begonnen zijn met de daadwerkelijke bouw. Alleen de voorbereiding (ontwerp, offerteaanvraag) mag zijn gestart. U begint met de bouw binnen 3 jaar na de datum van verlening en u moet na 7 jaar klaar zijn.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.