Subsidieregelingen en Prinsjesdag; meer stimuleringsregelingen en meer subsidiebudget

Vorige week dinsdag vond op de derde dinsdag van september traditioneel Prinsjesdag plaats. Het zijn bijzondere tijden, waarbij wij natuurlijk met bijzondere belangstelling de subsidieplannen hebben aangehoord. De tendens is een aantal nieuwe regelingen en verhoging van budgetten van een aantal bestaande regelingen.

De Miljoenennota en de Rijksbegroting werden aan de Tweede Kamer aangeboden en daarmee werd ook bekend wat het kabinet van plan is met subsidies. In dit bericht geven we een inkijkje voor wat betreft een aantal regelingen.

WBSO
De WBSO verandert in 2023 inhoudelijk niet, er zal wel meer budget worden toegekend aan de faciliteit. De WBSO-bedragen en -percentages niet zullen wijzigingen:

  • Inhoudingsplichtigen eerste schijf 32%;
  • Inhoudingsplichtige techno starters eerste schijf 40%;
  • Inhoudingsplichtigen tweede schijf 16%;
  • Aftrek voor S&O-zelfstandigen € 13.360,-;
  • Extra aftrek voor S&O-zelfstandige techno starters € 6.684,-.

De grenswaarde van de eerste schijf is € 350.000,-. Het totale budget voor de WBSO zal in 2023 wel stijgen naar 1370 miljoen, 34 miljoen meer dan dit jaar. Dat is maar goed ook, want onlangs gaf RVO aan dat sinds de start in 1994 nog nooit zoveel aanvragen zijn goedgekeurd.

EIA en MIA/Vamil
Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt structureel met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar verhoogd. Hierdoor kunnen nog meer bestaande bedrijfsmiddelen worden gestimuleerd. De Energielijst en de Milieulijst waarop de investeringen staan die in aanmerking komen worden aan het eind van het jaar gepubliceerd.  De percentages zullen niet veranderen.

ISDE
Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) zal volgend jaar met € 100 miljoen worden verhoogd vanuit het Klimaatfonds. Voornamelijk isolatiemaatregelen moeten daarmee verder worden gestimuleerd, want woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari 2023 ook voor één isolatiemaatregel subsidie ontvangen. Zakelijke gebruikers zullen ook profiteren van de budgetverhoging. Zon-pv systemen en windturbines hebben een eigen budget.

VEKI
De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) zal in 2023 extra budget ontvangen van € 28 miljoen vanuit het Klimaatfonds.

NIKI
Naar verwachting zal in 2023 de nieuwe subsidieregeling Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) worden opengesteld. De NIKI  richt zich op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen,, denk hierbij aan elektrisch kraken of groene chemie. Meer informatie over de regeling en opening zal nog volgen.

Topsector Energie
Binnen de Topsector Energie zullen wederom in 2023 de regelingen MOOI, HER+ en DEI+ worden geopend.

Circulaire economie
De subsidieregeling Circulaire ketenprojecten wordt uitgebreid naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt in 2023 gestart met een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

SDE++
De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt vanaf 2023 aangepast zodat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen voor subsidie door reservering van een stukje budget. Bedoelt om technieken te stimuleren die nu knelpunten ervaren zoals lage-temperatuurwarmte, hoge temperatuurwarmte, groen gas en waterstofproductie. Daarnaast wordt binnen de hekjes de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2, om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte).

Bent u van plan om te innoveren of te investeren? En denkt u dat één van de bovenstaande regelingen interessant is? Neem dan tijdig contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.