Opnieuw subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers!

Begin december gaat de subsidieregeling JOLA weer open waarin jonge landbouwers, met een leeftijd tot en met 40 jaar, subsidie kunnen krijgen. Met de regeling worden jonge landbouwers gestimuleerd te investeren in de verduurzaming hun bedrijf middels fysieke investeringen. Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Verduurzaming

De regeling ondersteunt jonge landbouwers bij de investering in nieuwe bedrijfsmiddelen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap / ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie staan op een lijst van investeringscategorieën. Per categorie zijn punten toegewezen die het uitgangspunt zullen zijn voor rangschikking van alle aanvragen. Dit kan nodig zijn als het budget niet toereikend is voor alle aanvragen.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De jonge landbouwer is bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar;
  • Hij of zij is bedrijfshoofd van het landbouwbedrijf;
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd;
  • De aanvrager moet minimaal aantoonbaar 3 jaar werkervaring op een landbouwbedrijf hebben, of een erkende landbouwkundige opleiding hebben doorlopen;
  • U mag niet eerder subsidie uit deze regeling gehad hebben.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten; het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 10.000. Er kan voor maximaal 3 investeringen subsidie aangevraagd worden, waarbij er bij meer dan 1 investering geen minimum is aan de subsidiabele kosten per investering. Elke provincie hanteert zijn eigen lijst van fysieke investeringen die zij wil stimuleren. Categorieën en punten verschillen dus per provincie.

Dit geldt ook voor het subsidieplafond: per provincie is het subsidieplafond verschillend. Voor de Provincie Groningen is dit net zoals 2019: € 410.000. Het budget voor de provincie Drenthe is dit jaar € 600.000, voor de provincies Friesland is dit € 540.000,- en voor Flevoland € 340.000,-.

Interesse en/of deskundig advies over details?

Wil u meer informatie en/of wilt u weten welke investeringen allemaal in aanmerking komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl. ASBR Subsidium is de afgelopen jaren vele landbouwers van dienst geweest met subsidieadvies. Grote kans dat ook uw project in aanmerking komt voor deze of andere regelingen.