Nieuwe subsidiemogelijkheden voor demonstreren slimme en schone technologieën

MKB bedrijven in de maakindustrie die activiteiten ontplooien in de Provincie Drenthe kunnen vanaf 1 oktober gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling. De provincie wil graag de maakindustrie helpen om hun productieproces slimmer en schoner te maken door subsidie te verlenen voor demonstratiefabrieken. Doel is toekomstgericht te ondernemen en daarvoor in te spelen op ontwikkelingen rond digitalisering en duurzaamheid.

Bedrijven, die op hun productielocatie in Drenthe een bewezen technologie toepassen en verbeteren op industriële schaal en de opgedane kennis en ervaring over opstart- en implementatie, voordelen/besparingen en recente marktontwikkelingen rondom het proces delen met andere mkb-ondernemingen en kennisinstellingen, kunnen subsidie aanvragen.

Subsidiabele kosten

De Provincie Drenthe stelt vanaf 1 oktober tot 1 januari 2022 Euro 1.000.000,- beschikbaar voor deze regeling. Het subsidiepercentage is 50% en tot een maximum van Euro 200.000,- per project kan worden beschikt.

Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld:

 • Personeelskosten;
 • Kosten gebruik machines en apparatuur;
 • Kosten ten behoeve van promotie en publiciteit;
 • Kosten derden met een maximum uurtarief van Euro 100,-;
 • Andere algemene kosten voor zover toe te kennen aan het project.

Alleen kosten gedurende de projectperiode zijn subsidiabel, voor een periode van maximaal 5 jaar.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden getoetst door een externe adviescommissie op een aantal punten:

 • Slim (minimaal 25 punten, maximaal 40 punten)
 • Schoon (minimaal 10 punten, maximaal 20 punten)
 • Demonstratief (minimaal 25 punten, maximaal 40 punten)

Binnen het criterium Slim is bijvoorbeeld van belang wat de mate van automatisering of robotisering is, of er flexibel geproduceerd wordt en of er slim gewerkt wordt. Bij het criterium Schoon staat CO2 reductie, biobased economy en/of circulaire economie centraal en bij het criterium demonstratief draait het om mate van samenwerking met scholen/kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Belangrijke voorwaarden

 • Er moet sprake zijn van kennisdeling, interactie met onderwijs- en kennisinstellingen en andere MKB bedrijven;
 • De gedemonstreerde technologieën moeten minimaal voldoen aan Technology Readiness Level 6;
 • Binnen 12 maanden na subsidieverlening wordt gestart met het project;
 • Binnen 24 maanden na subsidieverlening is de demonstratiefabriek operationeel;
 • De demonstratiefabriek is minimaal 24 maanden actief.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.