MIT regeling biedt in 2024 wederom mogelijkheden voor MKB ondernemingen!

Gepubliceerd op 5 maart 2024

MIT regeling biedt in 2024 wederom mogelijkheden voor MKB ondernemingen!

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, kortweg MIT, is een landelijke regeling die al jaren actief is. Ook dit jaar zullen er wederom meerdere instrumenten worden uitgevoerd zoals waaronder de MIT Kennisvoucher, MIT Haalbaarheid en R&D Samenwerkingsprojecten.

MIT Kennisvoucher

Middels deze regeling kunnen MKB’ers die een kennisvraag hebben deze stellen aan een kennisinstelling of onderzoeksorganisatie over de vernieuwing van producten, diensten of productieprocessen. Een deel van de kosten worden middels deze voucher vergoedt. Er zijn twee soorten beschikbaar:

 1. Kleine voucher: 70% vergoeding van de kosten van de kennisinstelling met een maximum van € 5.250. Ondernemers met eenzelfde of soortgelijke kennisvraag mogen kleine vouchers bundelen met een maximum van 3 vouchers per keer;
 2. Grote voucher: 40% vergoeding van de kosten van de kennisinstelling met een maximum van € 9.000.

Exacte openingsdatum is nog onbekend, meestal begin april.

MIT Haalbaarheid

Middels deze regeling kunt u als MKB’er een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een nieuw technisch productidee. Een haalbaarheidsproject heeft als doel het krijgen van inzicht in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Hierdoor wordt de economische en technische haalbaarheid inzichtelijk, welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de kans van slagen is van het idee.

Subsidiabele kosten zijn:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren (€ 60,- per uur);
 • Materiaalkosten voor trial and error onderzoek;
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

Overige voorwaarden zijn:

 • Het project/idee moet innovatief zijn;
 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces;
 • Zowel technische als economische haalbaarheidsvragen worden beantwoord;
 • Het project sluit aan bij één of meer van de deelprogramma’s van de Kennis en Innovatie Agenda’s (Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen);
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en/of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de aanvraag;
 • Na toezegging van subsidie wordt binnen 4 maanden met het project gestart;
 • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Het subsidiepercentage is 40% met een maximum van € 20.000,-. Vanaf 9 april gaat de regeling open en is vaak snel uitgeput.

MIT R&D Samenwerking (AI)

Middels deze regeling worden innovatieprojecten gestimuleerd die door samenwerkende MKB’ers wordt uitgevoerd.  Binnen het project wordt een prototype nieuw product, dienst of proces ontwikkeld. Sinds 2022 is er een apart budget voor projecten die zich richten op Artificiële Intelligentie (AI).

Alleen samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. De deelnemers vormen een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling kosten en inbreng. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de totale kosten voor zijn rekening nemen.

Subsidiabele kosten zijn:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die voor het project worden gebruikt;
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Het project moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de topsectoren, zie hierboven.

Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende subsidiebedragen:

 • R&D-samenwerking klein

Het subsidiepercentage is 35%. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per project, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

 • R&D-samenwerking groot

Het subsidiepercentage is 35%. De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Voor beide projecten geldt dat de maximale looptijd 2 jaar is vanaf datum beschikking.

Bij de R&D Samenwerking worden alle ingediende aanvragen beoordeeld door een deskundigencommissie waarbij er sprake is van een minimaal aantal punten dat moet worden gehaald.

Er gelden verschillende indiendata:

 • De MIT R&D Samenwerking op het thema AI is geopend van 19 maart tot en met 7 mei 2024
 • De “reguliere” MIT R&D Samenwerking gaat open op 11 juni 2024

Interesse en deskundig advies nodig?

Ziet u mogelijkheden voor en kennisvoucher, een haalbaarheid of een R&D samenwerkingsproject? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we kunnen werken aan een kwalitatief goede aanvraag. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, mail naar info@asbr.nl.