Leren en Ontwikkelen met de SLIM regeling blijft subsidiabel in 2023!

Gepubliceerd op 27 februari 2023

Leren en Ontwikkelen met de SLIM regeling blijft subsidiabel in 2023!

Net als de voorgaande jaren kunt u ook in 2023 de SLIM (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen) subsidie aanvragen. MKB-ondernemingen in alle sectoren kunnen maar liefst 60% of 80% subsidie krijgen. Zij kunnen in maart en september een aanvraag indienen. Ook grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector of samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag doen in het kader van deze SLIM regeling. Deze doelgroepen kunnen in juni/juli een aanvraag indienen. Het doel is een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Subsidiabele activiteiten
Er kan voor de volgende activiteiten en kosten subsidie worden aangevraagd:

  • de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten bestaan uit externe kosten voor bijv. een HR-adviseur of een loopbaanpsycholoog. Ook de directe loonkosten van eigen medewerkers zijn subsidiabel.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen (d) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700,- per jaar.

Subsidie
Voor MKB-ondernemingen bedraagt de subsidie 80% (kleinbedrijf) of 60% (middelgroot) van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- .

Nieuw dit jaar, is de mogelijk voor MKB-bedrijven om een voorschot van maximaal 50% aan te vragen.

Grootbedrijven in de horeca of recreatiesector komen in aanmerking voor een subsidie van 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-. Voor landbouwbedrijven bedraagt het subsidiepercentage ook 60%. Het subsidiebedrag is voor deze doelgroep echter gemaximeerd op € 20.000,-.

Voor samenwerkingsverbanden bedraagt het subsidiepercentage 60%. De maximale subsidie bedraagt in dit geval € 500.000,- waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband meer dan € 200.000,- kan ontvangen.

Aanvraag periodes
MKB-ondernemingen kunnen in 2023 gedurende twee aanvraagtijdvakken aanvragen indienen, namelijk in maart en september. Grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector en samenwerkingsverbanden kunnen in juni/juli een aanvraag indienen.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.