Kleinschalige, lokale initiatieven in waddengebied subsidiabel – maximaal € 100.000,- subsidie via BLI

Nederlands is trots op de Wadden. Terecht; het bergt meer dan 330 kilometer aan fietspaden, vele wandelmogelijkheden, prachtige natuur en historische dorpen. Het Waddenfonds ondersteunt al jarenlang vele grootschalige ontwikkeltrajecten. Tot en met december dit jaar zijn ook meer kleinschalige projecten subsidiabel via de regeling Budget Lokale Innovaties (BLI).

De regeling ondersteunt onder andere projecten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen ten goede komen. Ook projecten die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving verbeteren en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken kunnen rekenen op subsidie. Aanvragen is mogelijk t/m 13 december 2019 of totdat het budget uitgeput is. Het beschikbare budget bedraagt 1 miljoen euro. Per aanvraag kan de subsidiabele projectbegroting € 100.000,- bedragen. Er kan maximaal € 50.000,- subsidie worden verkregen, het subsidiepercentage bedraagt namelijk 50%.

De regeling geeft ook samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om kleinschalige, vernieuwende initiatieven gesubsidieerd te krijgen of geeft eenmalige ondersteuning van voorzieningen voor evenementen. Deze evenementen en projecten moeten vernieuwend zijn waarbij een directe koppeling is gemaakt met de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Evenementen moeten kleinschalig en vanuit de lokale gemeenschap georganiseerd worden.

De beoordelingscriteria op een rij

  • Het project is gericht op versterking van de leefbaarheid in een lokale gemeenschap via het stimuleren van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling en/of verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • Indien de activiteit geen evenement is, wordt het project uitgevoerd in een samenwerkingsverband van meerdere lokale partijen;
  • Indien sprake is van een evenement, zorgt het project voor een duurzaam effect op de lokale economie en op de beleving en bewustwording van de kwaliteit en kwetsbaarheid van het waddengebied;
  • Het project is minimaal op lokale schaal vernieuwend;
  • Het project is overwegend gericht op fysieke investeringen en/of (vernieuwende onderdelen van) evenementen. Inhuur van menskracht staat in redelijke verhouding tot die investeringen.

Subsidiabele kosten
Aanvragen onder BLI kunnen doorlopend worden ingediend. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000,-  en een maximum van € 50.000.

De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • Loonkosten (maximaal 50% van de projectbegroting);
  • Materialen en hulpmiddelen (gebruikt en nieuw);
  • Machines en apparatuur;
  • Kosten derden.

Aanvragen moeten voordat ze kunnen worden ingediend worden voorgesproken via de verschillende provincies. ASBR Subsidium kan u hierbij behulpzaam zijn.

Benieuwd geworden of vragen?
Bent u benieuwd of uw project op De Wadden in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, of mail naar info@asbr.nl.