Just Transition Fund (JTF) 2021-2027 – 330 miljoen voor de provincie Groningen en gemeente Emmen

Gepubliceerd op 19 december 2022

Just Transition Fund (JTF) 2021-2027 - 330 miljoen voor de provincie Groningen en gemeente Emmen

Sommige gebieden in Europa worden economisch zwaar(der) getroffen door de overgang naar een groene economie dan andere. Om deze sociaaleconomische ongelijkheid te verkleinen heeft de Europese Unie het “Just Transition Fund (JTF) ” opgezet.

Vanuit een aantal overheden en organisaties in Noord-Nederland is een aanvraag gedaan en is er een noordelijk Programma JTF opgesteld waarbinnen tot nu toe 6 subsidieregelingen zijn opgesteld. Deze regelingen zullen gefaseerd opengaan vanaf begin 2023 en 2027. In totaal is er voor de provincie Groningen en de gemeente Emmen 330 miljoen euro beschikbaar.

De JTF gelden zijn bedoeld voor het hele bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties. De inhoudelijke programma’s zijn in drie sporen uitgewerkt:

Spoor 1: Een nieuw economisch perspectief

  1. Vernieuwing economie: duurzame startups, digitalisering en robotisering MKB, projecten gericht op nieuwe technologie, projecten gericht op commerciële toepassing innovatieve technologie.
  2. Versterken van de kennis- en innovatiesystemen: (door-)ontwikkeling van campussen en andere vormen van innovatie-ecosystemen, kennis van bedrijven omzetten in scholingsprogramma’s, uitvoeren systeemstudies op het gebied van energie-infrastructuur.

Spoor 2: Groen perspectief

  1. Randvoorwaarden creëren t.b.v. het door middel van JTF stimuleren van de transformatie naar groene productieprocessen in de industrie.
  2. Het benutten van kansen die voortkomen uit de vergroening: acties gericht op toepassen van groene grondstoffen.

Spoor 3: Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief

  1. Het creëren van randvoorwaarden om de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd (technisch) personeel te waarborgen door (bij)scholing en in te zetten op een leven lang leren en ontwikkelen. Ook belangrijk is ook de kennisinfrastructuur waarbij mensen en bedrijven aan elkaar gekoppeld worden om scholing te blijven stimuleren.
  2. Het creëren van draagvlak voor onder de bevolking voor de klimaattransitie. Hierbij is het doel om nieuwe energie voor alle inwoners mogelijk te maken en om maatregelen te stimuleren die lasten en lusten van deze transitie in evenwicht te brengen.

Welke regelingen?

Vooralsnog zijn de volgende subsidieregelingen uitgewerkt:

1. Grote kennis- en valorisatieprojecten (spoor 1 en 2)

Doel van de subsidieregeling is projecten te stimuleren die bijdragen bij aan de transformatie en diversificatie van de regionale economie. Een subsidiabel project moet betrekking hebben op:

– Kennisontwikkelingsprojecten (TRL niveau 3/4), waaronder wordt verstaan: onderzoeksprojecten of andersoortige projecten waarin kennisontwikkeling centraal staat, of;
– Valorisatieprojecten (TRL niveau 5 t/m 7), waaronder wordt verstaan: innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten, concepten, technologieën en diensten, of het testen van innovatieve toepassingen in de praktijkomgeving gericht op valorisatie van nieuwe technieken.

Het subsidiepercentage betreft 40% voor een kennisontwikkelingsproject en 30% voor een valorisatieproject. Indien er sprake is van een samenwerking wordt dit verhoogd met 10%. Indien er samengewerkt wordt met een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding wordt dit verhoogd met 10%. Maximale subsidiepercentage is dus 60%.

Het minimale subsidiebedrag is 1 miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag is 4 miljoen per project en 2,5 miljoen per projectpartner.

Opening 23 januari 2023.

2. Investeringen en bijbehorende opleidingen (spoor 1, 2 en 3)

Doel van de subsidieregeling is transformatie en diversificatie van de regionale economie en arbeidsmarkt conform het regionaal transitieplan te stimuleren. Subsidie kan worden verstrekt voor:

– Vestigingsproject industriële onderneming: nieuwe economische activiteiten voortkomende uit stichten van industrieel bedrijf, stichten van hoofdkantoor of laboratorium of nieuw vestigen locatie van voorgenoemde bedrijven;
– Uitbreidingsproject industriële MKB onderneming: uitbreiding capaciteit van industrieel bedrijf, hoofdkantoor of laboratorium van bedrijf in dezelfde gemeente als huidige vestiging;
– Diversificatieproject industriële MKB onderneming; diversificatie van activiteit binnen een vestiging van onderneming oftewel nieuwe activiteit;
– Transformatieproject industriële MKB onderneming: fundamentele wijziging van het volledige productieproces.
– Bij- of omscholing en training van bestaand en nieuw personeel direct verbonden aan de investeringen.

Het subsidiepercentage bedraagt voor een kleine onderneming 30%, voor een middelgrote onderneming 20% en voor een grote onderneming 10%. Het subsidiepercentage voor de opleidingskosten is 50%.

De totale subsidiabele kosten dienen minimaal 2,5 miljoen euro te zijn. Maximale subsidiebedrag is 7,5 miljoen. Beoordeling vind plaats op een aantal beoordelingscriteria.

Opening 23 januari 2023.

3. Opleidingsinfrastructuur en (flankerende) campusactiviteiten (spoor 3)

Doel van deze subsidie is het versterken van de opleidingsinfrastructuur en het toekomstbestendig maken van de beroepsbevolking. Projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van fysieke of niet-fysieke opleidingsinfrastructuur, met flankerende inhoudelijke (ecosysteem-) programma’s, die beantwoordt aan de behoefte aan technologie, benodigde kennis en benodigde vaardigheden bij de transities uit de RIS3, en waarin onderwijs- of kennisinstellingen en bedrijven doorlopend gezamenlijk kennis ontwikkelen, deze omzetten in onderwijsprogramma’s en deze flexibel inzetten voor huidige en toekomstige leden van de beroepsbevolking en het MKB. Subsidie wordt verstrekt voor:

1. De initiële opbouw of doorontwikkeling van een campusorganisatie;
2. De realisatie van een fysieke (onderwijs)locatie.

De projecten zijn noodzakelijk zijn voor één of meerdere van de volgende onderdelen:

a) de ontwikkeling van aanpakken waarin kennisontwikkeling, scholing, (toegepast) onderzoek en leven lang ontwikkelen worden geïntegreerd, ten dienste worden gesteld aan bedrijven, werknemers of werkzoekenden of op een toegankelijke manier beschikbaar wordt gesteld voor inwoners uit de directe omgeving;
b) de omzetting van ontwikkelde kennis, met inbegrip van sociale innovatie en strategisch personeelsbeleid, van bedrijven en kennisinstellingen in lesprogramma’s, curricula, doorlopende leerlijnen en een flexibel onderwijsaanbod ten behoeve van leven lang ontwikkelen;
c) een pakket aan modulaire scholingstrajecten dat kan worden ingezet voor bedrijven, werknemers of werkzoekenden.

Het subsidiepercentage bedraagt 50%. De subsidie bedraagt maximaal 10 miljoen per project. De subsidie is minimaal € 200.000,-.

Opening 1 maart 2023.

4. Arbeidsmarkttransitie (spoor 3)

Doel van de regeling is om projecten te ondersteunen die ertoe bijdragen dat de aankomende en huidige beroepsbevolking beschikt over de juiste (digitale, sociale, en technische) vaardigheden om de transformatie van de economie en klimaattransitie mogelijk te maken. Projecten zijn gericht op (de ontwikkeling van) activiteiten en arrangementen die bijdragen aan de ontwikkeling en loopbanen van de (potentiële) beroepsbevolking of aan de leercultuur binnen bedrijven. Subsidiabel zijn activiteiten die:

– de (potentiële) beroepsbevolking stimuleren tot scholing en een leven lang ontwikkelen,
– erop zijn gericht de leercultuur van de beroepsbevolking en bedrijven te stimuleren, met inbegrip van sociale innovatie en strategisch personeelsbeleid in het mkb,
– scholing en deelnemers of bedrijven aan elkaar koppelen,
– de startpositie van jongeren op de door transities veranderende arbeidsmarkt versterken,
– de uitstroom van opleidingen beter laten aansluiten op de vraag.

Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van 5 miljoen per project. De minimale subsidie is € 200.000,-. Beoordeling vind plaats op een aantal beoordelingscriteria.

Opening 1 maart 2023.

5. Randvoorwaardelijke infrastructuur (spoor 2)

Doel is het stimuleren van investeringsprojecten in utiliteiten, energie- en buisleidinginfrastructuur en slimme opslag van energie. Het project moet bijdragen aan een kansrijke vestigingsomgeving voor circulaire en groene bedrijvigheid binnen de vier RIS3 transities. Subsidiabel zijn projecten die:

– investeringen in collectieve infrastructuur en utiliteiten ten behoeve van diversificatie en transformatie van industrie naar 0-emissie, hernieuwbare of circulaire grondstoffen;
– proceskosten die rechtstreeks samenhangen met de planvoorbereiding van infrastructuur buiten industrieterreinen.

Het subsidiepercentage betreft 30% met een maximum van 10 miljoen per project. De minimale subsidie is € 200.000,-. Beoordeling vind plaats op een aantal beoordelingscriteria.

Opening april 2023.

6. Call 2022 Start-Up Fondsen (spoor 1)

Doel is stimulering van projecten dragen bij aan het bereiken van meer toegang tot financiering voor innovatieve start-ups die kansen benutten die voortvloeien uit de vier transities die zijn geïdentificeerd in de RIS3. Doelgroep zijn initiatiefnemers tot (nieuwe) financieringsfondsen met sterke binding met de regio Groningen-Emmen en betrokken bij de transitieopgave behoren tot de doelgroep. De focus van de fondsen dient te liggen op ondersteuning van start-ups in de regio Groningen-Emmen binnen de lijnen van de RIS3 2021-2027. Subsidie wordt verstrekt voor:

– de financiering van ondernemingen;
– de kosten voor fondsmanagement en de begeleiding van start-ups;
– de kosten voor toeleiding en investeringsgereed maken van financieringsproposities.

Het subsidiepercentage betreft 50% met een maximum van 10 miljoen per project. De minimale subsidie is € 200.000,-. Beoordeling vind plaats op een aantal beoordelingscriteria.

Opening 1 maart 2023.

Hoeveel subsidie?

In totaal is er tot 2027 330 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt verdeeld over de verschillende regelingen. Inmiddels is bekend dat voor de Call grote kennis- en valorisatieprojecten 17 miljoen euro beschikbaar is en voor de Subsidie investering en opleiding 42 miljoen euro. Per regeling zijn hier wel maximum percentages en/of bedragen aan verbonden.

Meer weten?

Binnen deze regelingen zijn er zeer veel verschillende mogelijkheden. Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Wij gaan graag met u in gesprek om deze plannen te bespreken om te kijken welke subsidiemogelijkheden daarbij het beste passen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.