Inhuur externe expertise investeringsvoorstellen en risicofinanciering per direct subsidiabel

Met ingang van 15 maart jl. kan een MKB ondernemer een financiële bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld hulp bij de uitwerking van een investeringsplan voor een aanvraag voor risicofinanciering.

Ook kan subsidie worden verkregen voor ondersteuning bij het voeren van verkennende gesprekken met aanbieders van risicofinanciering of voor begeleiding bij de indiening van een aanvraag voor risicofinanciering. Hiermee worden het doorgronden aanbod van risicofinanciering, opstellen investeringsplannen, die aansluiten bij de verwachtingen van aanbieders van risicofinanciering en tot de daadwerkelijk toekenning van risicofinanciering te komen per direct subsidiabel. Onder risicofinanciering worden leningen en garanties verstaan alsmede participatie in het eigen vermogen of quasi eigen vermogen van een onderneming. De aanvraag gaat vergezeld van een offerte van de door de onderneming geselecteerde onafhankelijke instantie.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe deskundige. De minimale subsidie bedraagt € 500,00 met een maximum van € 2.500,00.  Er wordt op de verleende bijdrage een voorschot van 100% verstrekt. Het beschikbare budget bedraagt € 90.000,00. Het subsidieloket sluit op 31 december 2016 (tenzij het budget eerder is uitgeput).

Voor wie?
Aanvragen kunnen worden ingediend door MKB-ondernemingen die een vestiging hebben in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum, Bedum, Loppersum, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl en Slochteren.

Hoe declareert u gelden?
De aanvrager dient binnen zeven maanden na het besluit tot verlening van de bijdrage een vaststellingsverzoek in. De bewijsstukken bestaan uit de factuur of facturen en bewijs van betaling. Er is geen verplichting opgenomen dat de aanvraag van risicofinanciering wordt aangetoond. Wel wordt in de aanvraag tot vaststelling gevraagd aan te geven wat de uitkomsten van de werkzaamheden zijn en tot welke vervolgstappen dit leidt.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.