Maar liefst 52 miljoen subsidie beschikbaar voor groen-economisch herstel van de landbouw

Uit het economisch herstelfonds komt er maar liefst 52 miljoen subsidie beschikbaar voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. Deze subsidie wordt aan de hand van twee brede regelingen beschikbaar gesteld:

 

  1. Investeren in groen-economisch herstel landbouw
  2. Samenwerken aan groen-economisch herstel landbouw

Investeren in groen-economisch herstel landbouw
Doelgroep
Dit is een subsidie voor de actieve landbouwer; minimaal 50% van de bedrijfsactiviteiten bestaat uit landbouwproductie.

Subsidie
De landbouwer ontvangt een vast bedrag aan subsidie als de investering op de shortlist (nog niet bekend) staat. Als de investering niet op de shortlist staat, krijgt u 60% van de kosten gesubsidieerd mits de investering onder één van de volgende categorieën valt:

  1. Precisielandbouw en Smart Farming
  2. Digitalisering
  3. Water (waaronder droogte en verzilting)
  4. Duurzame bedrijfsvoering
  5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Voor jonge landbouwers (maximaal 40 jaar) geldt zelfs een extra hoog subsidiepercentage van van 75% (60% +15 %). De maximale subsidie bedraagt € 150.000,-.

Voorbeelden van investeringen zijn: peilgestuurde drainage, bovengrondse wateropvang, software voor irrigatie, monitoringsystemen om sneller ziektes en plagen te kunnen opsporen, mestvergisters en andere mestverwerkingsinstallaties, potstallen, elektrische heftruck en machines voor niet-kerende grondbewerking

Aanvragen
Per landbouwbedrijf mogen maximaal 2 aanvragen voor elk één concrete investering worden gedaan. Vanaf eind 2021 kan er een aanvraag ingediend worden. De exacte datum is nog niet bekend.

Samenwerken aan groen-economisch herstel landbouw
Doelgroep
Het samenwerkingsverband dient uit minimaal één boer te bestaan. Dit mag zowel een bestaand als een nieuw opgericht samenwerkingsverband zijn. Per projectcategorie verschillen de eisen die aan het samenwerkingsverband worden gesteld. Deze eisen zijn nog niet bekend.

Subsidie
Onderstaand de categorieën waar het project op gericht dient te zijn inclusief de bijbehorende subsidie:

Categorie Minimale subsidie Maximale subsidie
Samenwerking in duurzame toegevoegde waardeketens € 100.000,- € 500.000,-
Samenwerking met innovatieve digitalisering € 100.000,- € 500.000,-
Samenwerking in gebiedsgerichte pilots € 300.000,- € 2.000.000,-
Samenwerking in sectorale initiatieven € 100.000,- € 500.000,-
Samenwerking met managementmaatregelen stikstof € 100.000,- € 500.000,-

De uiteindelijke subsidie bestaat uit een optelsom van de subsidies per activiteit (bv. investering, projectkosten, loonkosten, etc.). De subsidiepercentages verschillen per subsidiabele kostensoort.

Voorbeelden van investeringen zijn: ketens die de inkomenspositie van de boer versterken, de keten transparanter maken d.m.v. data, pilots die bijvoorbeeld gericht zijn op biodiversiteit, bodem en/of waterkwaliteit en kennisdoorstroming naar de boer versterken.

Aanvragen
Ook voor deze regeling is de exacte datum vanaf wanneer een aanvraag kan worden ingediend nog niet bekend. Dit zal ook eind 2021 zijn. Beide regelingen sluiten op 14 februari 2022.

Belangrijk voor beide regelingen
Voor beide regelingen geldt dat er sprake zal zijn van een tender-regeling, wat inhoudt dat er een loting zal plaatsvinden op basis van de punten die aan een aanvraag zijn toegekend als het budget wordt overschreden. Waar de aanvraag precies op beoordeeld wordt, is nog onbekend. Daarnaast is het belangrijk dat er nog geen verplichting is aangegaan vóór indiening aanvraag.

Interesse?
Op dit moment is de regeling nog niet officieel gepubliceerd dus is nog niet alle informatie bekend en definitief.

Bent u benieuwd of uw investering of project binnen de regeling past? Reageer dan snel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en nemen direct contact op wanneer de regeling bekend is. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.