Biologische landbouwbedrijven; subsidie voor investeringen tot € 100.000,- nog t/m 1 december mogelijk!

Biologische landbouwbedrijven met een SKAL certificaat/-registratie die investeren in innovatie en modernisering, met name ter bevordering van duurzaamheid, kunnen nog de hele maand november gebruik maken van een interessante subsidie. Ook gedeeltelijk biologische bedrijven komen in aanmerking. De maatregel werd 30 oktober jongstleden opengesteld, het loket sluit op 1 december aanstaande om 17:00.

Doel van het onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Groningen is ondernemers in de biologische sectoren te stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf, zodat de landbouwers hun positie op het gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 25.000,- bedragen. U kunt vervangingsinvesteringen en kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is ingediend niet opvoeren.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Per landbouwbedrijf kan in de openstellingsperiode één aanvraag worden ingediend.

De subsidiabele kosten bestaan uit:

 • De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 100.000,-.

De aanvragen worden gerangschikt o.b.v. de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald o.b.v. de investeringen met de hoogste score.

Voor onderstaande investeringscategorieën is subsidie beschikbaar:

 1. Machines voor mechanische onkruidbestrijding / loof behandeling (10 punten)
  Schoffeltuig, frees voor onkruidbestrijding, wiedeg, wiedbed, onkruidbrander, onkruidsnijder, sensor gestuurde onkruidbestrijding, looftrekker, wortelsnijder, GPS systeem i.v.m. voornoemde investering(en) en installatiekosten.
 1. Machine voor grondbewerking (9 punten)
  Machine voor strokenteelt (strokenfrees, strokenploeg), machine voor in-en verwerken van gewasresten/groenbemesters, zaaibedbereider, Ekoploeg, machine voor niet-kerende grondbewerking, GPS systeem i.c.m. voornoemde investering(en) en installatiekosten.
 1. Zaai- en planttechnieken (8 punten)
  Precisie plantmachine, precisie zaaimachine, doorzaaimachine, GPS systeem i.c.m. voornoemde investering(en) en installatiekosten.
 1. Machines voor verwerking (eigen) (kracht)voer (8 punten)
  Machine voor reinigen gewassen, zoals bietenreiniger, machine/installatie om producten mee te bewerken (bijv. malen, pletten of snijden), machine om bladbreuk bij vlinderbloemige gewassen te verminderen (bijv. bandhark) en installatiekosten.
 1. Bemestingstechnieken (7 punten)
  Machine voor toediening rijenbemesting, machine voor toediening granulaat, GPS systeem i.c.m. voornoemde investeringen en installatiekosten.
 1. Machines voor rijpaden (8 punten)
  Aanpassingskosten voor tractoren/machines om te kunnen werken met vaste rijpaden en GPS systeem i.c.m. voornoemde investering.
 1. Huisvesting en dierenwelzijn (9 punten)
  Investeringen voor het mogelijk maken van weidegang, zoals een weidepoort afrasteringsmateriaal, drink- en voervoorzieningen en kavelpaden, aanpassingskosten huisvesting zodat wordt voldaan aan de SKAL richtlijnen, zoals vergroten oppervlakte dichte vloer, investeringen ter stimulering van het dierenwelzijn, zoals bijvoorbeeld een graandoseersysteem.
 1. Machines i.c.m. wild beschermende maatregelen (7 punten)
  Maaimachine i.c.m. een wildredder.

Interesse? Bent u als biologisch landbouwbedrijf benieuwd of uw kosten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.