Omscholingstrajecten ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) vanaf september tot maximaal € 22.500,- subsidiabel

Als gevolg van de vele openstaande vacatures in de ICT en techniek is de regeling ‘Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen’ (OIT) door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het leven geroepen. Middels deze regeling kan een werkgever tot maximaal € 22.500,- subsidie aanvragen voor het faciliteren van omscholingstrajecten. Deze trajecten dienen gericht te zijn op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaringen door één of meer werknemers ten behoeve van de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep. Dit is verder gedifferentieerd in techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek of ICT.

Subsidie en subsidiabele activiteiten

Een te ondersteunen omscholingstraject bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat relevant is voor de adequate uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:

 • Scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer; en
 • Praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.

De subsidie bedraagt € 3.750,- per omscholingstraject en een werkgever kan voor maar liefst zes omscholingstrajecten subsidie aanvragen. Aanvragen kunnen van 1 september tot en met 1 december 2021 worden ingediend.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het omscholingstraject dient binnen 3 maanden na de subsidieverlening gestart te zijn en het moet binnen 5 jaar gerealiseerd worden;
 • De werknemer mag niet in een periode van 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag bij een school voor voortgezet onderwijs eindexamen hebben afgelegd;
 • De werknemer was niet voor 1 juli 2021 binnen een ICT- en techniek-kansrijk beroepssegment werkzaam waarop het omscholingstraject betrekking heeft;
 • De subsidieaanvrager mag niet voor hetzelfde omscholingstraject voor dezelfde werknemer subsidie verleend krijgen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren of de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector;
 • De subsidiabele kosten moeten tenminste:
  • € 1.000 bedragen voor de bij het desbetreffende omscholingstraject behorende scholing;
  • € 1.000 bedragen voor de bij het desbetreffende omscholingstraject behorende praktijkondersteuning; of
  • € 7.500 bedragen voor het gehele omscholingstraject
 • De desbetreffende scholing leidt tot een overheids-, branche- of sector-erkend certificaat;
 • Een ICT- en techniek-kansrijk beroep is een beroep dat past binnen de in de regeling opgenomen lijst met kansrijke beroepen, dat valt binnen de beroepssegmenten techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek of ICT. De lijst kunt u opvragen via info@asbr.nl.

Interesse en/of deskundig advies?

Wilt u laten beoordelen of uw omscholingstraject in aanmerking komt voor subsidie? Reageer dan snel, de regeling loopt dit jaar ook alweer ten einde. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.