Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ASBR Subsidium B.V. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

ASBR Subsidium B.V. verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, kandidaten, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 heeft deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens vervangen.

AVG en bescherming van persoonsgegevens
De bescherming van privacy speelt een zeer belangrijke rol in onze organisatie. In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt.

Dit houdt o.a. in dat ASBR Subsidium B.V.:

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Cookies  Wij maken op onze website gebruik van cookies. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van ASBR Subsidium B.V. gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies?
ASBR Subsidium B.V. gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die ASBR Subsidium B.V. gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? 
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies. Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

ASBR Subsidium B.V. verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:  bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze website doet.

ASBR Subsidium B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst. In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen wij en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken dan heeft u ook altijd weer de gelegenheid het recht deze toestemming in te trekken.
 • Wettelijke verplichting. Voor de nakoming van een wettelijke verplichting verwerken wij persoonsgegevens.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen evenredige inbreuk maken op uw privacy. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt.  Zo gebruiken wij uw contactgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, en voor uitnodigingen voor seminars en overige evenementen.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van ASBR Subsidium B.V. aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

Naast de informatie die we over u verzamelen via onze website, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen op ander manieren, bij persoonlijke contacten zoals bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, visitekaartjes, en met name op grond van een overeenkomst die wij met u sluiten en de uit te voeren opdrachten om subsidies verleend te krijgen en of verantwoording af te leggen aan de subsidieverlenende instantie.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Uw naam, adres (werk en soms privé), telefoonnummers, e-mailadres, digitale kenmerken en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
 • In het kader van de overeenkomst tot subsidieverlening, subsidieverantwoording, het aanvragen van kredieten en of tax refunds: burgerservicenummers (BSN); e-mailadressen, naam adres en woonplaats gegevens (NAW gegevens); geboortedata en of salaris/loonstroken.

Om juridische redenen delen met derden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van ASBR Subsidium B.V., onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

Marketing en verkoopactiviteiten.
ASBR Subsidium B.V. informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld via onze website of op een andere manier.

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij een subsidieverlenende instantie is,
 • Deze derde partij een accountant is, ten behoeve van een vereiste accountantsverklaring, of
 • Wij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners om gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van een deel van onze administratie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheids-onderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; of
 • U expliciet uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om uw persoons-gegevens door te geven (bijvoorbeeld, naar de subsidieverlenende instanties of Belastingsdienst) of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • ASBR Subsidium B.V. of vrijwel al haar activa, fuseert of overgenomen wordt door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefuseerde of overgedragen activa.

Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

Waar we uw persoonsgegevens bewaren.

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en onze website te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen de Europese Economische Ruimte. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of onze website en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

ASBR Subsidium B.V. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Uw rechten

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens.
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissing van uw persoonsgegevens.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).

U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens  die wij over u verwerken  voor hergebruik  of voor de overdracht aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar.

U kunt uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht 

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

ASBR Subsidium B.V.
Hoofdstraat 89, 9601 EB Hoogezand
Telefoon: 088 – 1260460 Email: info@asbr.nl

U ontvangt uiterlijk 4 weken schriftelijk antwoord.

 Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

 Versiebeheer van deze privacyverklaring
ASBR Subsidium B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt maart 2019.